วีร์ชาพิภัทร ผาสุข

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)
ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลติดต่อ


weecha.jack@gmail.com
-
-