วีรภาคย์ ซำศิริพงษ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 61-ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลติดต่อ


s.weerapak@gmail.com
-
-

ข้อมูลส่วนตัว


จบปีการศึกษา 2565

วิทยานิพนธ์


Thesis title: An Analysis of Implementation of Policies for Elimination of Industrially-Produced Trans Fatty Acids In Thailand: Content, Context, Process, And Actors
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) :  การวิเคราะห์การนำนโยบายกำจัดไขมันทรานส์จากแหล่งอุตสาหกรรมไปปฏิบัติในประเทศไทย: สาระ บริบท กระบวนการและผู้เล่น

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผศ.ดร. สิรินทร์ยา พูลเกิด / Asst. Prof. Dr.Sirinya Phulkerd
ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร. อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนสิการ กาญจนะจิตรา/ Assoc. Prof. Dr. Umaporn Pattaravanich, Assoc. Prof. Dr. Manasigan Kanchanachitra

ผลงานที่ตีพิมพ์


Weerapak Samsiripong, Sirinya Phulkerd, Umaporn Pattaravanich and Manasigan Kanchanachitra. Understanding the Complexities of Eliminating Trans Fatty Acids: The Case of the Trans Fatty Acid Ban in Thailand. Nutrients . https://doi.org/10.3390/nu14132748