วิมลรัตน์ ภูผาสุข

วิมลรัตน์ ภูผาสุข

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2532

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้และระยะเวลาที่เริ่มใช้วิธีคุมกำเนิด ของสตรีภายหลังการคลอดบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :