วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551

ข้อมูลติดต่อ


wimontip79@yahoo.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : อิทธิพลของการความ หนาแน่นของบ้านเรือนที่มีผลต่อ การย้ายถิ่นออกของประชากรวัยแรงงานและ การจัดสภาพการอยู่ อาศัยของประชากรวัยสูงอายุและเด็ก
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : YOTHIN SAWANGDEE
ที่ปรึกษาร่วม : APHICHAT CHAMRATRITHIRONG, AREE JAMPAKLAY
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


Published Article:

1. Wimontip Musikaphan, Yothin Sawangdee, Aphichat Chamratrithirong, Aree Jampaklay.
The Influence of Existential Locality on Labor Force Age Migration Decision Making.. Journal of Population and Social Studies . (in press)
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฐานข้อมูล : SCOPUS