วิภาวี Sripiean

วิภาวี Sripiean

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2543

ข้อมูลติดต่อ


-
(02) 215-5001
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : คุณภาพชีวิตการทำงานกับการย้ายถิ่นของแรงงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :