วิชาญ ชูรัตน์

วิชาญ ชูรัตน์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลติดต่อ


w_ch007@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การทำงานที่มีคุณค่าของผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :