วาทินี บุญชะลักษี

วาทินี บุญชะลักษี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2543

ข้อมูลติดต่อ


wathinee.boo@mahidol.ac.th
(02) 441-0201-4 ต่อ 236
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ขนาดครอบครัวกับการดูแลผู้สูงอายุ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : APHICHAT CHAMRATRITHIRONG
ที่ปรึกษาร่วม : PHILIP GUEST, JAWALAKSANA RACHAPAETAYAKOM
External :