วันเพ็ญ วอกลาง

วันเพ็ญ วอกลาง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2541

ข้อมูลติดต่อ


-
(02) 373-9967 09-883-4909
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : กระบวนการปรับตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะอยู่ถาวรของแรงงานอพยพจากประเทศพม่า: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Kusol Soonthorndhada
ที่ปรึกษาร่วม :
External :