วันเพ็ญ มาอุ่น

วันเพ็ญ มาอุ่น

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากร อนามัยเจริญพันธุ์ ผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี และโรคเอดส์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 39)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2540

ข้อมูลติดต่อ


dompen@orange.fr
39,501,477,028,252
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : The Risk Perception And The Change Of Sexual Risk Behavior Associated With Hiv/Aids Among Thai Women
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :