วันทนา กลิ่นงาม

วันทนา กลิ่นงาม

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 21-25)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2523

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ภาวะการหย่าร้างของประชากรไทยในเขตกรุงเทพมหานครระหว่างปี พ.ศ. 2512-2521 : การศึกษาจากทะเบียนการหย่า
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :