วัชรี วัชรมัย

วัชรี วัชรมัย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2532

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การศึกษาลักษณะการฝากครรภ์ ผู้ทำคลอด และภาวะแทรกซ้อนหลังการทำคลอด ของสตรีในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :