วราภรณ์ พลับพลาทอง

วราภรณ์ พลับพลาทอง

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2546

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การศึกษาความสมบูรณ์การจดทะเบียนการตาย:กรณีศึกษาโครงการกาญจนบุรี ปี 2544
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :