วรางคณา จันทร์คง (ผลประเสริฐ)

วรางคณา จันทร์คง (ผลประเสริฐ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2548

ข้อมูลติดต่อ


n_intachat@hotmail.com
01-8772031 , 081-8772031
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ผลกระทบของภาวะเสี่ยงในระดับครอบครัวและชุมชนต่อการตายของประชากรวัยแรงงานในอำเภอ นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์, ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : YOTHIN SAWANGDEE
ที่ปรึกษาร่วม : GUANG GUO, BUPPHA SIRIRASSAMEE
External :