วรัญญา ลับเลิศลบ

วรัญญา ลับเลิศลบ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2545

ข้อมูลติดต่อ


-
(02) 950-2301, (01) 988-9757
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การย้ายถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทย:การวิเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎีของ lee
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :