วรรณรัตน์ รัตนวรางค์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2545

ข้อมูลติดต่อ


wannarat.ra@gmail.com
813414930
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การย้ายถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน:กรณีศึกษาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc. Prof. Dr. Sureeporn Punpuing
ที่ปรึกษาร่วม : Prof. Emeritus Dr. Pramote Prasartkul, Assoc. Prof. Dr. Chai Podhisita, DR. SARA CURRE
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


ผลงานตีพิมพ์:

Rattanawarang, W., & Punpuing, S. (2003). Migration and land size change: a case study in Nang Rong, Buriram, Thailand. Journal of Population and Social Studies [JPSS].