วนิพพล มหาอาชา (พืชผลเจริญ)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551

ข้อมูลติดต่อ


wanippol@hotmail.com
0817020660 (มือถือ)
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ผลของโครงสร้างครอบครัวต่อตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต วัยรุ่นในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc. Prof. Dr. Sirinan Kittisuksathit
ที่ปรึกษาร่วม : Prof. Emeritus Dr. Pramote Prasartkul, DUANPEN THEERAWANVIWAT
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


Published Article:

1. Mahaarcha, W. (2019). Factors Influencing Farmers’ Adaptation Strategies to

            Climate Change in Bophloi District, Kanchanaburi Province, Thailand.

            Humanities, Arts and Social Sciences Studies, 19(1).

2. Mahaarcha, W. (2017). The Influence of Connectedness to Nature on Pro-

             environmental Behaviors among First-Year Undergraduate Students in

             Mahidol University. Sahasart Journal, 17(2).

3. Mahaarcha, W. (2016). The Development of Causal Model of the Energy Saving

             Behaviors to Reduce Global Warming among First-Year Undergraduate

             Students of Mahidol University. Sahasart Journal, 16(2).

4. Mahaarcha, W. (2016). Adverse Health Experiences, Risk Perception, and Pesticide

            Safety Behaviors among Farmers in Lomsak District, Phetchabun Province.

            Quality of Life and Law Journal, 12(2).

5. วนิพพล มหาอาชา. (2560). ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม: แนวคิดและกลไกของการขับ

            เคลื่อน, ใน เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล (บรรณาธิการ), สรรสาระสังคมศาสตร์, กอล์ฟ

            กราฟิคแอนด์พริ้นท์ติ้ง กรุงเทพฯ.

6. วนิพพล มหาอาชา. (2558). การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการย้ายถิ่นของประชากร,

             วารสารสหศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2.

7. วนิพพล มหาอาชา. (2558). ความท้าทายในการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้าน

             การแปรสภาพเป็นทะเลทราย, วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

8. วนิพพล มหาอาชา. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับสิ่งแวดล้อม,

             ใน เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล (บรรณาธิการ), สังคมศาสตร์บูรณาการ, เปเปอร์เมท

             กรุงเทพฯ.  

Area of your interest:
Environmental law, Population and environment, Environmental psychology