วนิดา สุขกุล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลติดต่อ


wanida.sukkun@gmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

การย้ายถิ่นระหว่างประเทศหลังเกษียณอายุ: กรณีศึกษาการ ท่องเที่ยวพำนักระยะยาวในหัวหิน ประเทศไทย
INTERNATIONAL RETIREMENT MIGRATION: A CASE STUDY OF LONG STAY TOURISM IN HUA HIN, THAILAND

อาจารย์ที่ปรึกษา – รองศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์

ที่ปรึกษาร่วม – รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์