วณี ปิ่นประทีป

วณี ปิ่นประทีป

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2544

ข้อมูลติดต่อ


-
(02) 735-9781, (01) 875-2735
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัญหาสุขภาพและปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ของแรรงานอพยพจากประเทศพม่า
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :