ละม่อม โขมพัฒน์

ละม่อม โขมพัฒน์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2537

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความเชื่อพื้อนบ้านเกี่ยวกับอนามัยแม่และเด็กของสตรีไทยมุสลิมในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :