ฤาเดช เกิดวิชัย

ฤาเดช เกิดวิชัย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2543

ข้อมูลติดต่อ


-
(02)814-1265
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมของผู้ย้ายถิ่นกับการช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่น: กรณีศึกษาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :