ฤดี เอมแย้ม

ฤดี เอมแย้ม

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 21-25)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2529

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มีผลต่อการตัดสินใจทำหมันของหญิงหลังคลอด
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :