ร่มฉัตร บุญเจริญ(พัฒนศิริ)

ร่มฉัตร บุญเจริญ(พัฒนศิริ)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2534

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการย้ายเข้าสู่ถิ่นปลายทาง : ศึกษาเฉพาะผู้ย้ายถิ่นที่ต้องการหางานทำในเมืองหลักนครราชสีมา ชลบุรีและสงขลา-หาดใหญ่
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :