รุ้งทอง ครามานนท์

รุ้งทอง ครามานนท์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2548

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : โอกาสการได้รับการศึกษาของคนพิการวัยเรียนในประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


Published Article:

1. Rungthong Kramanon, Rossarin Gray.
Differentials in Happiness among the young old, the middle old, and the very old in Thailand.. Journal of Population and Social Studies . Vol.23,No.2,July 2015. .
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฐานข้อมูล : SCOPUS