รุ่งนภา ยศตื้อ

รุ่งนภา ยศตื้อ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2533

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี : กรณีศึกษาเปรียบเทียบอำเภอที่มีอัตราเด็กขาดสารอาหารสูงและต่ำในจังหวัดลำปาง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :