ริฎวัน อุเด็น

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลติดต่อ


pinku_lotus@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การยอมรับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น ในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี
ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร. ศุทธิดา ชวนวัน
External : อาจารย์ ดร. ภัทรพรรณ ทำดี