รำไพ ศรีนวล

รำไพ ศรีนวล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2546

ข้อมูลติดต่อ


m_akrapandit@yahoo.com
034-597040 , 089-8364439 (มือถือ)
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความรุนแรงทางเพศ:การศึกษาจากวัยรุ่นในโรงเรียน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : KRITAYA ARCHAVANITKUL
ที่ปรึกษาร่วม : KRITAYA ARCHAVANITKUL, CHURNRURTAI KANCHANACHITRA, PENNY VAN ESTERIK
External :