ราศรี อาษาจิตร

ราศรี อาษาจิตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2539

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : กระบวนการตัดสินใจตรวจหาเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มชาย-หญิง : กรณีศึกษาอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :