รัตนา เพชรสีทอง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลติดต่อ


ruttana.phe@mahidol.ac.th
02-441-5450
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : THE NEED FOR CAREGIVER OF OLDER PERSON AND CAREGIVER BURDEN SITUATIONS AT HOUSEHOLD LEVEL IN THAILAND
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Prof.Dr.Patama Vapattanawong
ที่ปรึกษาร่วม : Asst. Prof. Dr. Malee Sunpuwan, Asst. Prof. Dr. Marc Voelker
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


ผลงานตีพิมพ์

Phetsitong, R., Vapattanawong, P., Sunpuwan, M., & Völker, M. (2019). State of household need for caregivers and determinants of psychological burden among caregivers of older people in Thailand: An analysis from national surveys on older persons. Plos one14(12), e0226330.
Area of your interest:
Population Ageing and Health on