รัตนาพร อินทร์เพ็ญ

รัตนาพร อินทร์เพ็ญ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การเรียนรู้เรื่องเพศกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :