รัจจา ศรีสุเทพ

รัจจา ศรีสุเทพ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2541

ข้อมูลติดต่อ


-
(056) 611-068 บ้าน ,056-611-288 ต่อ 113
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ภาวะการตายและปัจจัยวิถีชีวิตที่เป็นตัวกำหนดการป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด:กรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Buppha Sirirassamee
ที่ปรึกษาร่วม :
External :