รังสฤษดิ์ รัตนสฤษดิ์

รังสฤษดิ์ รัตนสฤษดิ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553

ข้อมูลติดต่อ


rangsarit51@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การย้ายถิ่น เงินส่งกลับ และโอกาสในการศึกษาต่อของสมาชิกในครัวเรือนต้นทาง: กรณีศึกษาพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากร กาญจนบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :