รักษ์ศิริ สุวรรณประทีป

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลติดต่อ


jewzaki@gmail.com
-
-

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : กระบวนการสร้างนักศึกษาให้เป็นเกษตรกรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
ที่ปรึกษาร่วม :
External :