ระยอง เพิ่มทรัพย์

ระยอง เพิ่มทรัพย์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2546

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การเปิดรับเนื้อหาเรื่องเพศในสื่อและผลของการเปิดรับ:นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :