ระจิตร ชาครียวณิชย์

ระจิตร ชาครียวณิชย์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2545

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยกำหนดการใช้บริการรักษาโรคขั้นพื้นฐานของประชาชนไทยในชนบท
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :