รมนปวีร์ (ศรันยา) บุญใหญ่

รมนปวีร์ (ศรันยา) บุญใหญ่

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลติดต่อ


boonya_11@hotmail.com/ koi_gutjung@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความมั่นใจที่จะไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
ที่ปรึกษาร่วม :
External :