ยุคลสิริ ศูระศรางค์

ยุคลสิริ ศูระศรางค์

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและการวางแผนครอบครัว (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 31-34, 36-38)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2538

ข้อมูลติดต่อ


-
243-2491
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : The Determinants Of Risky Sexual Behavior Associated With Hiv/Aids Infection Amongthai Men: A Case Study Ofskilled Factory-Based Workersin The Eastern Seaboard Areaof Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :