ยอดยิ่ง ตันรัตนะ

ยอดยิ่ง ตันรัตนะ

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 21-25)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2526

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : อิทธิพลของการพัฒนาเศรษฐกิจ และบริการสาธารณสุขต่อภาวะการตายในประเทศไทย พ.ศ. 2513
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :