ยลลดา มณเฑียรมณี

ยลลดา มณเฑียรมณี

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยวิทยาประยุกต์ (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 33-37)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2538

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : หมอดู :ทางเลือกสำหรับความมั่นคงทางจิตใจ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :