มานะ อัครบัณฑิต

มานะ อัครบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2546

ข้อมูลติดต่อ


-
8892741
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ผลของภาวะเจริญพันธุ์ต่อการศึกษาของเด็ก;การศึกษาข้อมูลต่อเนื่องระยะยาวในชนบทแห่งหนึ่งในประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : YOTHIN SAWANGDEE
ที่ปรึกษาร่วม : RONALD R. RINDFUSS, VARACHAI THONGTHAI
External :