มาดี กาญจนกิจสกุล

มาดี กาญจนกิจสกุล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2545

ข้อมูลติดต่อ


neeow10@yahoo.com
639-6886
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ผลของการเปลี่ยนผ่านทางประชากรที่มีต่อแบบแผนการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :