มะลิ (ปารณัฐ) สุขสุทธิ์

มะลิ (ปารณัฐ) สุขสุทธิ์

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยวิทยาประยุกต์ (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 33-37)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2540

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : พฤติกรรมการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับโรคขาดสารไอโอดีน: ศึกษาที่ชุมชนแห่งหนึ่งจังหวัดเชียงราย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :