มณีรัตน์ ภาคธูป

มณีรัตน์ ภาคธูป

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2541

ข้อมูลติดต่อ


-
(02)589-6154, (038) 745-900 ต่อ 3658-60,3627
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่ออายุแรกสมรสของประชากรไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Aphichat Chamratrithirong
ที่ปรึกษาร่วม :
External :