มงคล ธงชัยธนาวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลติดต่อ


th.m.gorn@gmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : พลวัตประชากรของกลุ่มเมืองกรุงเทพมหานคร ในศตวรรษที่ 21
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Asst.Prof. Dr.Kanchana Tangchonlatip
ที่ปรึกษาร่วม :
External :