ภูเบศ วณิชชานนท์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลติดต่อ


pb.wncn@gmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาพแวดล้อมและนโยบายกับความสำเร็จของการเลิกสูบบุหรี่ของนักสูบไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Asst. Prof. Dr. Chalermpol Chamchan
ที่ปรึกษาร่วม :
External :