ภูมิสุข คณานุรักษ์

ภูมิสุข คณานุรักษ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553

ข้อมูลติดต่อ


bkhananurak@yahoo.com,Bhumisuk@nesdb.go.th
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : แนวโน้มความเป็นธรรมในการใช้บริการสาธารณสุขของรัฐของผู้สูงอายุไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Prof.Dr.Pramote Prasartkul
ที่ปรึกษาร่วม :
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


Published Article:

1. Bhumisuk Khananurak.
Equity of Health Care Utilization among Thai Elderly in Kanchanaburi Demographic surveillance System (KDSS).. Journal of Health Research . Volume 24,Supplement 1,2010,pp.7-12. .
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฐานข้อมูล : SCOPUS