ภาวิณี เกิดผล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลติดต่อ


pawinee_kerdphon@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assistant Professor Jongjit Rittirong
ที่ปรึกษาร่วม :
External :