ภารดี กึ่งวงษ์

ภารดี กึ่งวงษ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลติดต่อ


hanna_sang@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพของประชากรรุ่นเกิดล้านของประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์
ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร. ศุทธิดา ชวนวัน
External : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิณี วิวัฒน์วานิช