ภาณี แสนเจริญ

ภาณี แสนเจริญ

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 21-25)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2527

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การปรับตัวของผู้ย้ายถิ่นในหมู่สตรีในกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเปรียบเทียบในช่วง 6 เดือน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :