ภัสสร มิ่งไธสง

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลติดต่อ


putsorn_mi@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของครูสอนภาษาอังกฤษสัญชาติ ฟิลิปปินส์ในสถานศึกษาของไทย กรณีศึกษา เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
QUALITY OF LIFE PROMOTION FOR FILIPINO ENGLISH TEACHERS IN THAI SCHOOLS: A CASE STUDY OF BANGKOK METROPOLITAN AREA

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์

ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมดี อาพัทธนานนท์