ภัทราพร ตาสิงห์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557

ข้อมูลติดต่อ


phattraporn.tas@gmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : รูปแบบการอยู่อาศัยของคนโสดถาวร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Asst. Prof. Dr. Sutthida Chuanwan
ที่ปรึกษาร่วม :
External :